Ležákovka nabízí ve školním roce 2022/2023 možnost vzdělávání v přípravné třídě

Máte doma předškoláka nebo dítě, kterému byl doporučen odklad povinné školní docházky o jeden rok? Pak právě pro Vás je přípravná třída vhodná.

Úkolem přípravné třídy je hravou formou připravit Vaše dítě k úspěšnému nástupu do 1. třídy základní školy, usnadnit mu přechod do základního vzdělávání, případně vyrovnat nedostatky, které byly příčinou doporučení odkladu povinné školní docházky.

Vaše dítě si zlepší řečové, sociální a komunikační dovednosti, svoje znalosti a návyky. V rámci aktivit přípravné třídy nebude chybět ani prostor pro spontánní hru, pobyt na čerstvém vzduchu a sport.

To vše se bude dít s důrazem na individualitu dítěte. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, vychází z povinného předškolního vzdělávání a není založeno na klasifikaci. Výuka v dopoledních hodinách bude probíhat v jedné z kmenových tříd naší školy, tyto byly zrekonstruovány a nově vybaveny. Po dopolední výuce má dítě možnost navštěvovat školní družinu, využívat aktuální nabídku kroužků školní družiny a stravovat se ve školní jídelně.

Základním předpokladem pro otevření přípravné třídy je dostatečný počet zájemců.

1. Co je přípravná třída?
Přípravná třída nabízí výchovný a vzdělávací program, který plně nahrazuje poslední rok vzdělávání v mateřské škole.

Cílem přípravné třídy je:
- systematická příprava dětí k úspěšnému vstupu do další vzdělávací etapy;
- rozvíjení předpokladů nezbytných pro bezproblémové zahájení vzdělávání v 1. ročníku základní školy;
- posilování dovedností eliminujících případné školní neúspěchy.

Předností přípravné třídy je nižší počet dětí ve třídě (10 – 15 dětí), který umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Přípravná třída je součástí základní školy a využívá veškerého jejího zázemí, včetně školní družiny, školní jídelny i dalších specializovaných učeben.

 

2. Pro koho je určena?
- pro děti, které dosáhly 5 let věku;
- pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné doporučí školské poradenské zařízení;
- pro děti s odkladem povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení.

 

3. Co může přípravná třída nabídnout?
- hravou a tvořivou formou připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy;
- snadnější začlenění dítěte do vyučování v 1. třídě;
- odstranění nedostatků, které byly příčinou pro odklad povinné školní docházky;
- rozšířenou logopedickou péči zaměřenou nejen na případné řečové problémy, ale i na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností;
- všestranný rozvoj osobnosti dítěte;
- individuální přístup k dětem, který je umožněn nižším počtem žáků ve třídě.

 

4. Co je obsahem vzdělávání?
Vzdělávání v přípravné třídě je založeno na aktivní účasti dětí, na jejich smyslovém vnímání a prožitkovém přístupu. Děti se učí formou her.

Výchovná práce je rozdělena do jednotlivých okruhů, jejichž náplní je:
- rozvoj sociálních a komunikativních dovedností;
- prohlubování návyků sebeobsluhy;
- cvičení soustředění, naslouchání a paměti;
- utváření základních matematických dovedností;
- nácvik orientace v čase a prostoru;
- podpora hudebního a výtvarného projevu;
- rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky a zručnosti.

 

5. Jaká je organizace vzdělávání?
- výchovně vzdělávací činnost probíhá v dopoledních hodinách v jedné z kmenových tříd základní školy;
- děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně;
- docházet do školní družiny - provoz ranní družiny je zahájen v 6:15, provoz odpolední družiny je pak ukončen v 16.30 hodin (ve družině mají děti stejné podmínky jako ostatní žáci školy, včetně nabídky odpoledních kroužků);
- vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, rodiče hradí pouze stravné ve školní jídelně a v případě zájmu o školní družinu poplatek za školní družinu;
- výuka se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují;
- výuka v přípravné třídě nebere rodičům možnost volby kterékoliv základní školy pro plnění povinné školní docházky.

 

6. Jaké jsou podmínky k přijetí?
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců (rodičů) o přijetí dítěte do přípravné třídy (žádost bude v případě dostatečného počtu zájemců uveřejněna v dubnu na webových stránkách školy www.zslezaku.cz).

Písemná žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte do přípravné třídy musí být doložena:
v případě, že nebyl dítěti doporučen odklad povinné školní docházky
- písemným doporučením školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte v přípravné třídě;
nebo
v případě, že byl dítěti doporučen odklad povinné školní docházky
- písemným doporučením školského poradenského zařízení, ze kterého bude zřejmé jak doporučení k odkladu povinné školní docházky, tak i ke vzdělávání v přípravné třídě a také doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky.

Veškeré tyto materiály jsou požadovány místně příslušným krajským úřadem, který zřízení přípravné třídy schvaluje.

 

Pokud o přípravné třídě uvažujete a zajímají Vás další podrobnosti týkající se například organizace vzdělávání v přípravné třídě, obracejte se prosím na ředitele školy:
Tomáš Louda
Tel.: 469 311 597, 731 576 355
E-mail: red@zslezaku.cz

 

Na webových stránkách školy, v záložce třídní nástěnky – třídy označeny PT1 a PT2, naleznete informace o aktivitách pořádaných v přípravných třídách v průběhu tohoto školního roku, včetně fotografií z jednotlivých akcí (http://www.zslezaku.cz/?page=tridni_nastenky).

V případě dostatečného počtu zájemců stanoveného pro otevření přípravné třídy budou na webových stránkách uveřejněny další nezbytné organizační informace a uveřejněna i samotná přihláška.

Pokud o přípravné třídě uvažujete, ozvěte se prosím na některý z níže uvedených kontaktů, a to nejpozději do 31. 03. 2022. Počet zájemců k tomuto datu bude rozhodující pro otevření – neotevření přípravné třídy.