Modernizace odborných učeben na Ležákovce

Ležákovka na konci loňského školního roku úspěšně dokončila druhý projekt zaměřený na rekonstrukci odborných učeben školy, tentokrát projekt s názvem „Odborná učebna přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko“.

Cílem tohoto projektu bylo zlepšit kvalitu a dostupnost vzdělávání žáků školy v rámci výuky přírodních věd. V rámci projektu byly vytvořeny optimální pracovní podmínky pro výuku přírodovědy na 1. stupni a přírodopisu na 2. stupni. 

V průběhu modernizace byla v odborné učebně přírodopisu umístěna nová katedra vybavená učitelským počítačem, demonstrační stůl s uzamykatelnými skříňkami a instalačními prvky nezbytnými pro funkční propojení učitelského počítače s interaktivním projektorem, reproduktory, učitelským mikroskopem a vizualizérem. Na demonstrační stůl volně navazuje pět středových skříní technicky uzpůsobených pro bezpečné uložení 10 moderních žákovských mikroskopů a 10 sad trvalých preparátů z botaniky, zoologie a biologie člověka. K nim jsou z obou stran přisazeny žákovské stoly, které vytvářejí 30 pracovních míst pro naše žáky. Všechna pracovní místa jsou nově vybavena ergonomickými židlemi. V učebně je nově umístěno 9 policových skříní určených k uložení pomůcek nezbytných pro výuku přírodovědy a přírodopisu. Do všech oken učebny bylo nainstalováno elektrické zatemnění vytvářející vhodné světelné podmínky pro práci s mikroskopy.

Tato akce plynule navázala na již dříve zrealizovaný projekt „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků“.

Chemie a fyzika jsou dalšími povinně vyučovanými předměty. Vzhledem k charakteristice těchto předmětů probíhá jejich výuka v odborné učebně fyziky a chemie, kde kromě teoretických znalostí získávají žáci i svoje první praktické zkušenosti s těmito předměty. Teoretická výuka je průběžně podporována demonstračními pokusy a samostatnými laboratorními pracemi, při kterých si žáci osvojené teoretické poznatky propojují s jejich uplatněním v praxi. Nové pracovní podmínky vytvořené v rámci rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie umožňují žákům pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě přírodní jevů. V rámci projektu bylo v odborné učebně fyziky a chemie nově vytvořeno 30 žákovských pracovních míst vybavených rozvody vody a výlevkou nezbytnou pro provádění vybraných chemických pokusů. Odborná učebna fyziky a chemie byla nově vybavena trvalým zdrojem transformovaného elektrického napětí na pracovním místě žáka a vybavena zatemňovací technikou nezbytnou pro realizaci pokusů v optice. V průběhu realizace projektu byl v budově školy dále zřízen výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup do jednotlivých učeben v pavilonu školy včetně sociálních zařízení.

Za účelem snazšího osvojování dovednosti žáků určovat vybrané základních druhy dřevin charakterizujících region Hlinecka proběhla na školním pozemku výsadba vybraných druhů dřevin, které tak doplnily stávající expozici  ptačích budek.

Aktuálně je v přípravě rekonstrukce odborné učebny zeměpisu, která by měla být v letošním školním roce dokončena.

Rádi bychom poděkovali za spolupráci a odborné konzultace pracovníkům Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. a zaměstnancům Odboru finančního a ekonomického, Oddělení dotací, Městského úřadu Hlinsko. Poděkování patří rovněž zřizovateli školy za jeho finanční podporu.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image