LEŽÁKOVKA NABÍZÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025 MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

Máte doma předškoláka nebo dítě, kterému byl doporučen odklad povinné školní docházky o jeden rok?
Pak právě pro Vás je přípravná třída vhodná.
Úkolem přípravné třídy je hravou formou připravit Vaše dítě k úspěšnému nástupu do 1. třídy základní školy, usnadnit mu přechod do základního vzdělávání, případně vyrovnat nedostatky, které byly příčinou doporučení odkladu povinné školní docházky. Vaše dítě si zlepší řečové, sociální a komunikační dovednosti, svoje znalosti a návyky. V rámci aktivit přípravné třídy nebude chybět ani prostor pro spontánní hru, pobyt na čerstvém vzduchu a sport. To vše se bude dít s důrazem na individualitu dítěte. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, vychází z povinného předškolního vzdělávání a není založeno na klasifikaci. Výuka v dopoledních hodinách bude probíhat v jedné ze dvou kmenových tříd naší školy, které byly pro potřeby přípravných tříd zrekonstruovány a nově vybaveny. Po dopolední výuce má dítě možnost navštěvovat školní družinu, využívat aktuální nabídku bezplatných kroužků školní družiny a stravovat se ve školní jídelně.

Základním předpokladem pro otevření přípravné třídy je dostatečný počet zájemců.

1. Co je přípravná třída?

Přípravná třída nabízí výchovný a vzdělávací program, který plně nahrazuje poslední rok vzdělávání v mateřské škole.

Cílem přípravné třídy je:

-       systematická příprava dětí k úspěšnému vstupu do další vzdělávací etapy;

-    rozvíjení předpokladů nezbytných pro bezproblémové zahájení vzdělávání v 1. ročníku základní školy;

-       posilování dovedností eliminujících případné školní neúspěchy.

Předností přípravné třídy je nižší počet dětí ve třídě (10 – 15 dětí), který umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Přípravná třída je součástí základní školy a využívá veškerého jejího zázemí, včetně školní družiny, školní jídelny i dalších specializovaných učeben.

 

2. Pro koho je určena?

-   pro děti, které dosáhly 5 let věku (předškoláci), kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení;

-     pro děti s odkladem povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení.

 

3. Co může přípravná třída nabídnout?

-          hravou a tvořivou formou připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy;

-          snadnější začlenění dítěte do vyučování v 1. třídě;

-          odstranění nedostatků, které byly příčinou pro odklad povinné školní docházky;

-    rozšířenou logopedickou péči zaměřenou nejen na případné řečové problémy, ale i na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností;

-       všestranný rozvoj osobnosti dítěte;

-         individuální přístup k dětem, který je umožněn nižším počtem žáků ve třídě.

 

4. Co je obsahem vzdělávání?

Vzdělávání v přípravné třídě je založeno na aktivní účasti dětí, na jejich smyslovém vnímání
a prožitkovém přístupu. Děti se učí formou her. Výchovná práce je rozdělena do jednotlivých okruhů,
jejichž náplní je:

-          rozvoj sociálních a komunikativních dovedností;

-          prohlubování návyků sebeobsluhy;

-          cvičení soustředění, naslouchání a paměti;

-          utváření základních matematických dovedností;

-          nácvik orientace v čase a prostoru;

-          podpora hudebního a výtvarného projevu;

-          rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky a zručnosti.

 

  5. Jaká je organizace vzdělávání?

-     výchovně vzdělávací činnost probíhá v dopoledních hodinách v čase od 08:00 do 12:00 hodin v jedné z kmenových tříd základní školy;

-          děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně;

-     děti mají možnost docházet do školní družiny - provoz ranní družiny je zahájen v 6:15, provoz odpolední družiny je pak ukončen v 16.30 hodin (ve školní družině mají děti stejné podmínky jako ostatní žáci školy, včetně nabídky bezplatných odpoledních kroužků);

-     vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, rodiče hradí pouze stravné ve školní  jídelně a v případě zájmu o školní družinu poplatek za školní družinu;

-      výuka se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují;

-    výuka v přípravné třídě nebere rodičům možnost volby kterékoliv základní školy pro plnění povinné školní docházky.

 

6. Jaké jsou podmínky k přijetí?

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců (rodičů) o zařazení dítěte do přípravné třídy (žádost bude v případě dostatečného počtu zájemců uveřejněna v dubnu na webových stránkách školy www.zslezaku.cz). Přihlášení zájemci budou o uveřejnění vzoru žádosti informováni prostřednictvím emailové pošty.

 

Písemná žádost zákonných zástupců o zařazení dítěte do přípravné třídy musí být doložena:

a)       v případě předškoláků

-    písemným doporučením školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte v přípravné třídě;

nebo

b)       v případě, že byl dítěti doporučen odklad povinné školní docházky

-     písemným doporučením školského poradenského zařízení, ze kterého bude zřejmé jak doporučení k odkladu povinné školní docházky, tak i ke vzdělávání v přípravné třídě a také doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky.

 

Veškeré tyto materiály jsou požadovány místně příslušným krajským úřadem, který zřízení přípravné třídy schvaluje.

 

Pokud o přípravné třídě uvažujete a zajímají Vás další podrobnosti týkající se například organizace vzdělávání v přípravné třídě, obracejte se prosím na ředitele školy.  

Na webových stránkách školy, v záložce třídní nástěnky – třídy označeny PT1 a PT2, naleznete informace o aktivitách pořádaných v přípravných třídách v průběhu tohoto školního roku, včetně fotografií (https://www.zslezaku.cz/nastenky).

V případě dostatečného počtu zájemců stanoveného pro otevření přípravné třídy bude na webových stránkách na začátku dubna uveřejněn vzor přihlášky. Pokud o přípravné třídě uvažujete, ozvěte se prosím na některý z níže uvedených kontaktů, a to nejlépe do 31. 03. 2024. Počet zájemců k tomuto datu bude rozhodující pro rozhodnutí o otevření – neotevření přípravné třídy, popř. jejich počtu.

 

Děkujeme.

Kontaktní údaje:

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA, ředitel školy                                                                                       

Tel.: 469 311 597                                              

E-mail: red@zslezaku.cz