LEŽÁKOVKA NABÍZÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

Máte doma předškoláka nebo dítě, kterému byl doporučen odklad povinné školní docházky o jeden rok?
Pak právě pro Vás je přípravná třída vhodná.
Úkolem přípravné třídy je hravou formou připravit Vaše dítě k úspěšnému nástupu do 1. třídy základní školy, usnadnit mu přechod do základního vzdělávání, případně vyrovnat nedostatky, které byly příčinou k odkladu povinné školní docházky. Dítě si zlepší řečové, sociální a komunikační dovednosti, svoje znalosti a návyky. V rámci aktivit přípravné třídy nebude chybět ani prostor pro spontánní hru a pobyt na čerstvém vzduchu. To vše se bude dít s důrazem na individualitu dítěte. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, vychází z povinného předškolního vzdělávání a není založeno na klasifikaci. Výuka v dopoledních hodinách probíhá v jedné z kmenových tříd naší školy. Po dopolední výuce má dítě možnost navštěvovat školní družinu a využívat aktuální nabídku kroužků školní družiny a stravovat se ve školní jídelně.

Základním předpokladem pro otevření přípravné třídy je však dostatečný počet zájemců.

 

1. Co je přípravná třída?

Přípravná třída nabízí výchovný a vzdělávací program, který plně nahrazuje poslední rok vzdělávání
v mateřské škole.

Cílem přípravné třídy je:

-          systematická příprava dětí k úspěšnému vstupu do další vzdělávací etapy;

-          rozvíjení předpokladů nezbytných pro bezproblémové zahájení vzdělávání v 1. ročníku základní školy;

-          posilování dovedností eliminujících případné školní neúspěchy.

Předností přípravné třídy je nižší počet dětí ve třídě (10 – 15 dětí), který umožňuje individuální přístup
ke každému z nich. Přípravná třída je součástí základní školy a využívá veškerého jejího zázemí, včetně školní družiny a školní jídelny.

 

2. Pro koho je určena?

-          pro děti, které dosáhly 5 let věku;

-          pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné doporučí školské poradenské zařízení;

-          pro děti s odkladem povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení.

 

3. Co může přípravná třída nabídnout?

-          hravou a tvořivou formou připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy;

-          snadnější začlenění dítěte do vyučování v 1. třídě;

-          odstranění nedostatků, které byly příčinou pro odklad povinné školní docházky;

-        rozšířenou logopedickou péči zaměřenou nejen na případné řečové problémy, ale i na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností;

-          všestranný rozvoj osobnosti dítěte;

-          individuální přístup k dětem, který je umožněn nižším počtem žáků ve třídě.

 

4. Co je obsahem vzdělávání?

Vzdělávání v přípravné třídě je založeno na aktivní účasti dětí, na jejich smyslovém vnímání
a prožitkovém přístupu. Děti se učí formou her. Výchovná práce je rozdělena do jednotlivých okruhů,
jejichž náplní je:

-          rozvoj sociálních a komunikativních dovedností;

-          prohlubování návyků sebeobsluhy;

-          cvičení soustředění, naslouchání a paměti;

-          utváření základních matematických dovedností;

-          nácvik orientace v čase a prostoru;

-          podpora hudebního a výtvarného projevu;

-          rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky a zručnosti.

 

5. Jaká je organizace vzdělávání?

-          výchovně vzdělávací činnost probíhá v dopoledních hodinách v jedné z kmenových tříd základní školy;

-          děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně;

-          docházet do školní družiny - provoz ranní družiny je zahájen v 6:15, provoz odpolední družiny je pak ukončen v 16.30 hodin (ve družině mají děti stejné podmínky jako ostatní žáci školy, včetně nabídky odpoledních kroužků);

-          vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, rodiče hradí pouze stravné ve školní jídelně a v případě zájmu o školní družinu poplatek za školní družinu;

-          výuka se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují;

-          výuka v přípravné třídě nebere rodičům možnost volby kterékoliv základní školy pro plnění povinné školní docházky.

 

6. Jaké jsou podmínky k přijetí?

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců (rodičů)
o přijetí dítěte do přípravné třídy (žádost bude v případě dostatečného počtu zájemců uveřejněna
v dubnu na webových stránkách školy
www.zslezaku.cz).

Písemná žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte do přípravné třídy musí být doložena:

a)       v případě, že nebyl dítěti doporučen odklad povinné školní docházky

-          písemným doporučením školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte v přípravné třídě;

 

nebo

 

b)       v případě, že byl dítěti doporučen odklad povinné školní docházky

-          písemným doporučením školského poradenského zařízení, ze kterého bude zřejmé
jak doporučení k odkladu povinné školní docházky, tak i ke vzdělávání v přípravné třídě
a také doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky.

Veškeré tyto materiály jsou požadovány místně příslušným krajským úřadem, který zřízení přípravné třídy schvaluje.

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se organizace vzdělávání v přípravné třídě se obracejte
na ředitele školy.

Pokud o přípravné třídě uvažujete, kontaktujte prosím ředitele školy nebo paní  Mgr. Hana Hubenou, kteří v součinnosti zjišťují zájem ze strany rodičů.

V případě dostatečného počtu zájemců stanoveného pro otevření přípravné třídy budou
na webových stránkách uveřejněny další nezbytné organizační informace a uveřejněna i samotná přihláška. Pokud o přípravné třídě uvažujete, ozvěte se prosím některé z osob uvedených v kontaktech
a to nejpozději do 31. 03. 2021. Počet zájemců k tomuto datu bude rozhodující pro otevření – neotevření přípravné třídy.

 

 

7. Kontakty

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA                                         Mgr. Hana Hubená

ředitel školy                                                                            zájemce z řad rodičů o přípravnou třídu

Tel.: 469 311 597, 731 576 355                                              Tel.: 776 603 809

E-mail: red@zslezaku.cz                                                        E-mail: hana.hubena1@seznam.cz

 

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image