Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pro obyvatele Hlinska
Profilovka
24. 01. 2019.
3105
Stali jste se v roce 2018 novým vlastníkem bytu nebo rodinného domu s pozemkem? Pak jste povinni do 31. ledna 2019 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Rádi bychom vám tímto pomohli s vyplněním nutných formulářů. Na začátek budete potřebovat správný formulář, který najdete na webových stránkách finančního ředitelství: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5450_16.pdf?201901221852. První strana formuláře je stejná pro všechny druhy nemovitostí. Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu pro Pardubický kraj, který má územní pracoviště v Hlinsku, daňové identifikační číslo nevyplňujte. Kolonky 102, 103 a 104 vyplňte dle toho, kdo je vlastníkem nemovitosti. V kolonce 105 zaškrtněte, zda se jedná o řádné (podává se do 31. ledna), dílčí (pokud doplňujete nějaké změny), dodatečné (pokud jste zjistili, že daň má být vyšší nebo nižší), dodatečné zkrácené (nevyplňují se všechny nemovitosti, ale pouze nastalé změny), nebo opravné daňové přiznání. Přiznání vyplňujete na zdaňovací období roku 2019, dále pokračujte vyplněním vašich osobních údajů, místa bydliště a kontaktních údajů. Pokud jste v minulém roce koupili byt pro bydlení, přeskočte druhý oddíl a pokračujte na třetí, kde do kolonky 301 vyplňte písmeno R. Kolonka 302 se týká pouze nemovitostí, u kterých se zápis protáhl do roku 2019, takže pokud se vás toto netýká, nevyplňujte. Do kolonky 303 a 304 vepište Hlinsko, a do kolonky 305 číslo 639303. Nyní musíte nahlédnout do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz nebo do listu vlastnictví, kde najdete údaje, které doplníte do kolonek 306 a-f. Kolonku 306d stačí vyplnit přibližným datem, pokud nevíte přesný rok dokončení stavby a kolonku 306e dle toho, zda jste vlastník V, spoluvlastník SP či další možnosti, které jsou popsány v pokynech k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí zde: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5450-1_21.pdf?201901231538. Kolonku 309 vyplňte dle rozměrů vašeho bytu a sklepní kóje, popř. dalších místností, číslo se nezaokrouhluje. Kolonka 310 bude vyplněna koeficientem 1,22, pokud je vlastník bytové jednotky spoluvlastníkem pozemku, nebo koeficientem 1,20, pokud se k bytové jednotce nevztahuje spoluvlastnický podíl na pozemcích. Kolonka 311 je součinem kolonek 309 a 310, kolonku 312 vyplňte číslem 2 (2 Kč/m2 sazba pro byt pro bydlení), dále pokračujte na kolonku 315, kam doplníte hodnotu 1,6 (platí pro obce, které mají do 10 000 obyvatel). Výsledná sazba daně, kolonka 316, je součinem kolonek 312 a 315. Daň ze staveb a jednotek, kolonka 317, je konečným důležitým číslem a vypočítá se součinem kolonek 311 a 316. Číslo z kolonky 317 opíšeme do kolonky 322, 324 a 403. Nyní již zbývá vyplnit osobní údaje a přiznání předat Finančnímu úřadu v Hlinsku. Pojďme se podívat na vyplnění formulářů pro rodinné domy s pozemkem. První strana tiskopisu bude stejná jako u bytových jednotek. U tohoto druhu nemovitosti se musíte věnovat i druhému oddílu, kam vyplníte údaje o pozemku, na kterém stojí váš rodinný dům. Do kolonky 201 vyplňte písmeno E, kolonku 202 vyplňte, pouze pokud se vklad protáhl do roku 2019. Kolonky 204, 205, 206 budou stejné jako kolonky 304, 305, 306, které jsou popsány výše. K vyplnění kolonek 207 a – d budete opět potřebovat list vlastnictví, nebo nahlédnout do katastru nemovitostí. Kolonka 207b bude celá výměra parcely, kde stojí rodinný dům a kolonku 207d vyplňte číslem, které je výměrou vašeho domu stojícího na pozemku. Tato čísla zopakujte v kolonkách 208 ab. Kolonka 210 bude vyplněna rozdílem mezi hodnotami 208a a 208b. Kolonka 214 bude stejná jako kolonka 210. Kolonku 215 vyplňte číslem 0,2 (0,20 Kč za m2 u pozemku E). Kolonku 217 vypočtěte součinem kolonek 214215. Kolonka 220 a 222 budou stejné jako kolonka 217. Kolonka 223 bude vyplněna místním koeficientem dle obecně závazné vyhlášky č. 8 / 2015 (http://www.hlinsko.cz/download.php?co=vyhlasky&id=100) pro Hlinsko to je 2. Výsledná daň z pozemků, kolonka 224, je tedy součin kolonek 222223. Nyní vyplňte třetí oddíl, který bude nepatrně odlišný od výše popsaného pro byt. Do kolonky 301 napište písmenem H (budova obytného domu), kolonky 302, 303, 304, 305 budou stejné, jako jsou v druhém oddílu, nebo výše u daňového přiznání pro byt. Kolonky 306 a – f vyplňte opět dle listu vlastnictví nebo údajů z katastrálního úřadu, písmeno f a kolonky 307311 budou odpovídat údajům vyplněným v kolonce 207d. Do kolonky 312 vyplňte číslo 2 (2 Kč/m2 – budova obytného domu), do kolonky 313 uveďte počet nadzemních podlaží a toto číslo vynásobíte sazbou 0,75 Kč a vepište do kolonky 314. Kolonku 315 vyplňte číslem 1,6 (pro obce do 10 000 obyvatel). Kolonky 316, 317, 322, 324 a 326 budou vyplněny stejným způsobem, jak je uvedeno výše u bytu. Nyní zbývá vyplnit čtvrtý oddíl, ve kterém do kolonky 401 doplníte hodnotu z kolonky 224 a do kolonky 402 hodnotu z kolonky 326, výsledná daň, kolonka 403, je součtem kolonek 401 a 402. Nyní již zbývá doplnit osobní údaje a daňové přiznání předat Finančnímu úřadu v Hlinsku. Daňové přiznání si raději nechte zkontrolovat na Finančním úřadě, budete moci hned na místě opravit případné chyby a nebudete muset posílat opravné daňové přiznání. Pokud daňové přiznání nepodáte do 31. ledna 2019, máte možnost odevzdat formuláře do 5 pracovních dnů od stanovené lhůty. Pokud tak neučiníte ani do tohoto termínu, vzniká vám tím povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den zpoždění. Pokud roční daň nepřesáhne 5 000 Kč je nutné daň zaplatit do 31. května 2019, jestliže je daň nižší než 30 Kč neplatí se, ovšem daňové přiznání se podat musí.