Plán investic na léta 2020 – 2022 – krásná pohádka! Změní se ve skutečnost?

Napsal/a

Rada města schválila na svém zasedání 11. 2. 2019 plán investic a obnovy městského majetku na léta 2020 – 2022. Občané města s ním byli seznámeni v článku pana starosty v minulých Hlineckých novinách. Když jsem si tento článek přečetl – mimochodem, četlo se to jako krásná pohádka – v duchu jsem zajásal: Konečně máme vedení města, které zvládne za 3 roky to, co předešlá vedení radnice nezvládla za 30 let. Pak jsem si vzal papír, tužku a kalkulačku a začal jsem počítat.

Rozpočet města při jeho schvalování je sice na příjmové i výdajové stránce na úrovni někde kolem 210 milionů, avšak jsou z něho financovány nejen investice, ale i chod úřadu, provoz příspěvkových organizací města, provoz a údržba budov v majetku města, poskytovány dotace a granty v oblasti sportovní, kulturní i sociální a řada dalších položek. Při standardně sestaveném vyrovnaném rozpočtu města zbývá na investice něco přes 30 milionů korun, to je za 3 roky kolem 100 milionů korun.

Akce, zahrnuté do plánu investic na roky 2020 – 2022 však představují náklady na úrovni kolem 300 milionů korun, tedy zhruba trojnásobek rozpočtových možností města. Jenom 4 největší akce na toto období představují investice ve výši přes 200 milionů – jmenovitě sportovní hala – rozpočet 113 milionů, úprava prostranství mezi sídlištěm a teplárnou spojená se vznikem 120 nových parkovacích míst přes 50 milionů, a to ještě v cenách roku 2016, příprava dalších 30 stavebních parcel na Drachtinách odhadem přes 30 milionů korun, dostavba koupacího biotopu v roce 2020 minimálně 15 milionů. Dále je v plánu rekonstrukce řady místních komunikací, chodníků, atd.

Jsou samozřejmě možnosti, jak doplnit chybějící finance – např. použitím zůstatku finančních prostředků z minulých let. Ale dost velká část se použila již v roce 2018 a další nemalá částka je zapojena do rozpočtu roku 2019. Takže pokud má být na účtech města stálá rezerva 45 milionů, o které několikrát mluvil p. starosta, nebude již v letech 2020 -2022 k dispozici žádná významná částka.

Další možností jsou úvěry. Zde jsou však 2 limity – limit daný zákonem 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti a limit daný zdravým rozumem, kdy v období pozvolného zpomalování tempa růstu ekonomiky a zvyšování úrokových sazeb je třeba k úvěrovému zatížení města přistupovat velice obezřetně.

Třetí možností jsou dotace. Jak napsal pan starosta v tomtéž vydání Hlineckých novin, panují v systému dotací zákony džungle. Částečně je to pravda, avšak úspěšná města a obce se v těchto zákonech umí orientovat a umí je využít. Bohužel, Hlinsko k nim zatím nepatří. Jenom 2 příklady – v rozpočtu na rok 2018 mělo Hlinsko vyčleněnou částku na výstavbu komunikace v průmyslové zóně, akce byla řádně naplánována, Pardubický kraj schválil usnesením zastupitelstva Z/203/18 bod 2b) ze dne 17. 4. 2018 dotaci pro Hlinsko na tuto komunikaci ve výši 1,4 mil Kč. Město ji však nedokázalo v roce 2018 využít, i když se jednalo o akci zahrnutou do rozpočtu. Dokonce se Rada města ani zastupitelstvo ani nedozvěděly, že byla tato dotace pro město Hlinsko schválena. Druhým příkladem je žádost o dotaci na chodník v městské části Srní: Rada města schválila uzavření smlouvy se zhotovitelem chodníku dne 14. 5. 2018. To znamená, že v té době byla již kompletní prováděcí projektová dokumentace, stavební povolení a byl vybrán dodavatel. Státní fond dopravní infrastruktury vypsal dotační titul Bezpečnost, právě na chodníky a podobné investice. Termín pro podání žádostí byl nejpozději 15. 11. s tím, že bylo doporučeno před podáním žádosti ještě se SFDI veškeré podklady konzultovat a případně je doplnit či upravit. Město Hlinsko, přestože mělo takřka kompletní podklady k dispozici již 14. 5., podalo žádost o dotaci na SFDI bez předběžné konzultace až 14. 11. Třeba ale přesto město tuto dotaci získá.

V minulém volebním období byla jedinou velkou získanou dotací dotace na přestupní terminál. Naopak řada dotací městu unikla. Proto jsem skeptický a nevěřím, že se během 3 let podaří získat dotace na investiční akce ve výši přesahující 150 milionů korun.

Na posledním jednání zastupitelstva dne 11. 3. mě překvapilo, že nikdo ze zastupitelů, ať už koaličních, kteří nejsou členy Rady města, tak opozičních, nezaujal k Radou města schválenému plánu investic žádné stanovisko. Ještě více mě však překvapila zpráva finančního výboru zastupitelstva, který má být poradním orgánem zastupitelstva ve věcech finančních a ekonomických, která se také tímto plánem investic nezabývala a ani tento plán nezmínila. Finanční výbor by měl být první, kdo na takovou věc bude reagovat.

Já sám bych si přál, aby se akce zahrnuté do tohoto tříletého plánu investic podařilo zrealizovat. Jsou to všechno akce pro město prospěšné a potřebné. Ale je třeba plánovat realisticky. Přeji Radě města hodně úspěchu při realizaci tohoto plánu. Bude jistě zajímavé si za 3 roky sednout, vzít si k ruce výtisk Hlineckých novin z března 2019 a porovnat realitu roku 2022 s plánem vydaným na začátku roku 2019. Třeba se opravdu tato krásná pohádka změní ve skutečnost.

Dovětek: Tento příspěvek jsem poslal dne 15. 3. do redakce Hlineckých novin k otištění v dubnovém čísle. Dne 27. 3. jsem však z redakce Hlineckých novin obdržel informaci, že „redakční rada“ rozhodla, že příspěvek nebude do dubnového čísla Hlineckých novin zařazen, že je s ním „počítáno do květnového vydání, kde by mohla pravděpodobně být i nějaká reakce někoho z vedení města na tento článek“. Proto se obracím na portály iHlinsko a Hlinsko – hlasy a ohlasy se žádostí o publikování.

ing.Karel Hudec

Štítky článku:
·
Kategorie článku:
Politika

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Sdílení
ZAVŘÍT